Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 10/17/2021
Ví dụ: 10/17/2021

Thứ ba, tháng 11, ngày 16, 2021

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 17, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 11, ngày 18, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 11, ngày 19, 2021

4:15 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 20, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 11, ngày 21, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 11, ngày 22, 2021

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 23, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 11, ngày 24, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 27, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Pages