Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 01/27/2020
Ví dụ: 01/27/2020

Thứ hai, tháng 2, ngày 10, 2020

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 11, 2020

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 12, 2020

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 13, 2020

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 2, ngày 14, 2020

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 15, 2020

10:00 giờ sáng

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 16, 2020

11:00 giờ sáng

12:15 giờ chiều

12:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 18, 2020

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 2, ngày 19, 2020

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 20, 2020

1:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 2, ngày 21, 2020

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 22, 2020

10:00 giờ sáng

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 23, 2020

11:00 giờ sáng

12:15 giờ chiều

12:30 giờ chiều

3:15 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 24, 2020

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 25, 2020

6:00 giờ chiều

Pages