Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 11/29/2021
Ví dụ: 11/29/2021

Chủ nhật, tháng 11, ngày 28, 2021

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 30, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 01, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 02, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 12, ngày 03, 2021

11:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 12, ngày 04, 2021

11:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 12, ngày 05, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 12, ngày 07, 2021

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 12, ngày 08, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Pages