Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 04/12/2021
Ví dụ: 04/12/2021

Thư bảy, tháng 5, ngày 01, 2021

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 02, 2021

Thứ hai, tháng 5, ngày 03, 2021

5:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 04, 2021

10:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 5, ngày 05, 2021

9:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 5, ngày 06, 2021

9:30 giờ sáng

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 5, ngày 07, 2021

11:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 5, ngày 08, 2021

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 5, ngày 09, 2021

10:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 5, ngày 10, 2021

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 11, 2021

10:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Pages