Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 06/18/2021
Ví dụ: 06/18/2021

Thứ ba, tháng 7, ngày 06, 2021

10:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Dragon Camp tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

3:30 giờ chiều

4:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 7, ngày 07, 2021

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 08, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 09, 2021

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 7, ngày 10, 2021

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 7, ngày 11, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 12, 2021

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Pages