Sự kiện và lớp học

Thứ năm, tháng 9, ngày 29, 2022

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 9, ngày 30, 2022

4:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 03, 2022

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 04, 2022

10:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 10, ngày 05, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 06, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 07, 2022

4:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 11, 2022

10:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 10, ngày 12, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 13, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 14, 2022

4:30 giờ chiều

Pages