Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 03/04/2021
Ví dụ: 03/04/2021

Thứ ba, tháng 4, ngày 13, 2021

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 14, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

7:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 15, 2021

9:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 4, ngày 16, 2021

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 4, ngày 17, 2021

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 4, ngày 18, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 4, ngày 19, 2021

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 4, ngày 20, 2021

3:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 4, ngày 21, 2021

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 22, 2021

9:30 giờ sáng

12:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 4, ngày 23, 2021

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 25, 2021

10:00 giờ sáng

Pages