Talk Time

Thời gian

Wed, Aug 24, 2022
3:00 to 4:30

Địa điểm

Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Talk Time online

ONLINE EVENT

Practice speaking English with other English language learners online! This is not a class, but an opportunity to meet new people, share your culture and have fun.

Only English will be spoken.

Send an email to mcl.adult.literacy@multco.us, or call or text 503.577.9984 to get registration information.

Tiempo para conversar

¡Practique hablar en inglés con otros estudiantes de inglés en línea! Esta no es una clase, sino una oportunidad para conocer gente nueva, compartir su cultura y divertirse.

Solamente se hablará inglés.

Para obtener información, o registrarse, envíe un correo electrónico a mcl.adult.literacy@multco.us, o llame o envíe un mensaje de texto al 503.577.9984.

英语会话时间

上网和其他英语初学者练习说英语! 这不是一堂正规的课程,而是一个有趣, 结识新朋友和分享您的文化的机会。

会话只用英语。

Онлайн мероприятие

Практикуйтесь в разговоре по-английски с другими изучающими английский язык онлайн! Это не занятия, а возможность познакомиться с новыми людьми, рассказать о своей культуре и приятно провести время. 

Здесь говорят только по-английски.

Giờ Đàm Thoại

Thực hành nói tiếng Anh với những người học tiếng Anh khác trực tuyến! Đây không phải là một lớp học, mà là một cơ hội để gặp gỡ những người mới, chia sẻ văn hóa của quý vị và vui chơi.

Chỉ có tiếng Anh sẽ được nói.

Program: