Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 2017-12-13
Ví dụ: 2017-12-13

Thứ ba, tháng 12, ngày 26, 2017

1:00 giờ chiều

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 27, 2017

10:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 28, 2017

10:00 giờ sáng

10:15 giờ sáng

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:45 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 12, ngày 29, 2017

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

Pages