Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 09/23/2020
Ví dụ: 09/23/2020

Thứ ba, tháng 10, ngày 13, 2020

1:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 14, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ năm, tháng 10, ngày 15, 2020

9:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 10, ngày 17, 2020

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 10, ngày 18, 2020

10:00 giờ sáng

2:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 20, 2020

12:00 giờ chiều

1:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 21, 2020

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 22, 2020

9:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 10, ngày 24, 2020

Chủ nhật, tháng 10, ngày 25, 2020

10:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 27, 2020

12:00 giờ chiều

1:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 28, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 29, 2020

9:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 10, ngày 31, 2020

Thứ ba, tháng 11, ngày 03, 2020

1:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 04, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ ba, tháng 11, ngày 10, 2020

1:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 11, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ năm, tháng 11, ngày 12, 2020

Thư bảy, tháng 11, ngày 14, 2020

Thứ ba, tháng 11, ngày 17, 2020

1:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 18, 2020

10:30 giờ sáng

Pages