Performances

Thư bảy, tháng 1, ngày 20, 2018

11:00 giờ sáng

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 21, 2018

2:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 27, 2018

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 03, 2018

11:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 2, ngày 10, 2018

11:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 2, ngày 11, 2018

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 17, 2018

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 18, 2018

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 20, 2018

6:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 25, 2018

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 2, ngày 26, 2018

4:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 3, ngày 03, 2018

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 11, 2018

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 18, 2018

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 4, ngày 29, 2018

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 5, ngày 20, 2018

2:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 6, ngày 03, 2018

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 7, ngày 08, 2018

2:00 giờ chiều