Performances

Thứ hai, tháng 7, ngày 24, 2017

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 25, 2017

11:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 7, ngày 26, 2017

11:15 giờ sáng

3:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 27, 2017

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 28, 2017

10:30 giờ sáng

Thư bảy, tháng 7, ngày 29, 2017

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 7, ngày 31, 2017

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 01, 2017

11:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 8, ngày 02, 2017

10:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 03, 2017

10:15 giờ sáng

11:00 giờ sáng

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 04, 2017

10:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 8, ngày 08, 2017

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 09, 2017

11:15 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 11, 2017

10:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 13, 2017

1:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 14, 2017

2:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 15, 2017

2:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 16, 2017

10:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 17, 2017

10:15 giờ sáng

10:30 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 18, 2017

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

Pages