Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 10/27/2020
Ví dụ: 10/27/2020

Thứ ba, tháng 10, ngày 27, 2020

3:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 28, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 29, 2020

9:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 11, ngày 01, 2020

10:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 11, ngày 04, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ năm, tháng 11, ngày 05, 2020

9:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 11, ngày 08, 2020

10:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 11, ngày 09, 2020

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 10, 2020

3:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 11, 2020

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

7:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 11, ngày 12, 2020

9:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 11, ngày 13, 2020

5:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 14, 2020

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 11, ngày 15, 2020

10:00 giờ sáng

Thứ hai, tháng 11, ngày 16, 2020

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 17, 2020

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 11, ngày 18, 2020

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

6:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 11, ngày 19, 2020

9:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 11, ngày 20, 2020

5:00 giờ chiều

Pages