Sự kiện và lớp học

Chủ nhật, tháng 10, ngày 02, 2022

10:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 10, ngày 03, 2022

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 04, 2022

10:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 05, 2022

10:00 giờ sáng

10:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 06, 2022

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

10:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 07, 2022

10:15 giờ sáng

5:00 giờ chiều

Pages