Sự kiện và lớp học

Thứ tư, tháng 8, ngày 10, 2022

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 11, 2022

9:30 giờ sáng

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 12, 2022

4:15 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 14, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 15, 2022

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 16, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 17, 2022

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 18, 2022

9:30 giờ sáng

11:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 19, 2022

4:15 giờ chiều

Thư bảy, tháng 8, ngày 20, 2022

11:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 8, ngày 21, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 22, 2022

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 23, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Pages