Sự kiện và lớp học

Thứ tư, tháng 12, ngày 28, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 29, 2022

9:00 giờ sáng

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 12, ngày 30, 2022

10:15 giờ sáng

11:15 giờ sáng

Thư bảy, tháng 12, ngày 31, 2022

11:15 giờ sáng

Thứ ba, tháng 1, ngày 03, 2023

12:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 1, ngày 04, 2023

10:15 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 05, 2023

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

7:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 1, ngày 06, 2023

10:15 giờ sáng

11:15 giờ sáng

Thư bảy, tháng 1, ngày 07, 2023

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 1, ngày 08, 2023

10:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 10, 2023

12:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 11, 2023

10:15 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Pages