Học ngoại ngữ

Thứ năm, tháng 9, ngày 28, 2023

10:30 giờ sáng

Thứ sáu, tháng 9, ngày 29, 2023

1:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 03, 2023

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 04, 2023

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ năm, tháng 10, ngày 05, 2023

10:30 giờ sáng

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 06, 2023

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 10, 2023

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 11, 2023

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ năm, tháng 10, ngày 12, 2023

10:30 giờ sáng

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 13, 2023

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 17, 2023

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 18, 2023

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ năm, tháng 10, ngày 19, 2023

10:30 giờ sáng

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 20, 2023

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 24, 2023

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 25, 2023

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ năm, tháng 10, ngày 26, 2023

10:30 giờ sáng

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 27, 2023

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 31, 2023

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Pages