Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 11/30/2020
Ví dụ: 11/30/2020

Thứ tư, tháng 12, ngày 16, 2020

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 17, 2020

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

4:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 12, ngày 19, 2020

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 12, ngày 20, 2020

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 12, ngày 22, 2020

6:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 23, 2020

10:00 giờ sáng

Thư bảy, tháng 12, ngày 26, 2020

10:30 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 12, ngày 27, 2020

10:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 30, 2020

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 31, 2020

9:00 giờ sáng

Chủ nhật, tháng 1, ngày 03, 2021

10:00 giờ sáng

Thứ ba, tháng 1, ngày 05, 2021

3:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 06, 2021

3:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 07, 2021

9:30 giờ sáng

Thư bảy, tháng 1, ngày 09, 2021

10:30 giờ sáng

5:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 10, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 12, 2021

3:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 13, 2021

7:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 14, 2021

9:30 giờ sáng

Thư bảy, tháng 1, ngày 16, 2021

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

5:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 17, 2021

10:00 giờ sáng

Pages