Health Insurance Information & Enrollment Assistance

Khi

Thu, Dec 14, 2017
12:00 to 5:00

Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Open enrollment for health insurance is from November 1 to December 15, 2017. If you have questions about the application and enrollment process, visit the library to get them answered. Call 503.988.5841 to register. Interpreters are available upon request. Please give 48 hours notice to allow us to better serve you.

In partnership with the Multnomah County Health Department and Health Plans in Oregon.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

El período de inscripción abierta para la cobertura de salud es del 1º de noviembre al 15 de diciembre. Si tiene preguntas sobre la solicitud y el proceso de inscripción, visite la biblioteca para obtener las respuestas. Llame 503.988.5841 para inscribirse. Habrá intérpretes disponibles a pedido.

En colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Multnomah y Health Plans in Oregon.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Открытая регистрация на медицинское  страхование  производится с 1 ноября по 15 декабря. По всем вопросам относительно процесса подачи заявки и регистрации обращайтесь в библиотеку. Для регистрации звоните 503.988.5841. Пожалуйста, сообщите нам заранее (за 48 часов) если вам необходимы услуги переводчика.

В сотрудничестве с департаментом здравоохранения округа Малтнома, и FamilyCare Health Plans.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

医疗保险将于11 月1 日至12 月15 日开始接受登记。
如果您对如何申请和登记有疑问 , 请致电图书馆 503.988.5841
请提前48小时預约, 有翻译员提供協助。

现在已与穆鲁玛郡卫生部、Health Plans in Oregon.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Thời gian mở cửa đăng ký cho chương trình bảo hiểm sức khoẻ bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười Một đến ngày 15 tháng Mười Hai. Nếu quý vị có câu hỏi nào về việc nộp đơn và quá trình đăng ký,vui lòng đến thăm thư viện này để nhận được câu trả lời. Gọi số 503.988.5841 để đăng ký. Thông dịch viên sẽ có sẵn theo yêu cầu. Xin thông báo trước 48 giờ để chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn.

Trong mối quan hệ đối tác với Sở Y Tế Quận Hạt Multnomah (Multnomah County Health Department)  Health Plans in Oregon.