Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

Thời gian

Sun, Oct 31, 2021
2:00 to 3:00

Địa điểm

Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.