Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

Khi

Sun, May 16, 2021
2:00 to 3:00

Trong đó

Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.