Giờ đọc truyện tiếng Việt / Vietnamese Storytime

Khi

Sat, Aug 25, 2018
11:15 to 12:00

Người đến trước dùng trước.

Giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho các em tuổi từ 0-6 đi cùng với người lớn.

Storytime presented in Vietnamese for children ages 0-6 years with adult.