Sự kiện bị hủy bỏGiờ đọc truyện tiếng Việt / Vietnamese Storytime

Khi

Sun, Apr 26, 2020
11:00 to 11:45

Trong đó

Thư viện Midland

Người đến trước dùng trước.

Giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho các em tuổi từ 0-6 đi cùng với người lớn.

Storytime presented in Vietnamese for children ages 0-6 years with adult.