Giờ đọc truyện tiếng Việt / Vietnamese Storytime

Khi

Sun, Mar 03, 2019
1:00 to 1:45

Trong đó

Thư viện Midland

Người đến trước dùng trước.

Giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho các em tuổi từ 0-6 đi cùng với người lớn.

Storytime presented in Vietnamese for children ages 0-6 years with adult.