Giúp đỡ về Máy Điện toán/Computer Help

Khi

Wed, Oct 24, 2018
4:00 to 5:30

Người đến trước dùng trước.

Giờ giúp đỡ về máy điện toán gồm có cách dùng danh mục thư viện, thư từ điện tử (email), truy tìm mạng lưới (internet), Word, và những đề tài khác liên hệ với mạng lưới điện tử. Hướng dẫn viên người Việt.  Không cần ghi danh. Xin gọi  503.988.5386

Participation is free. No library card required.