GED preparation

Thứ ba, tháng 7, ngày 25, 2017

5:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 9, ngày 09, 2017

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 19, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 26, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 03, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 10, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 12, 2017

10:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 10, ngày 17, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 19, 2017

10:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 10, ngày 24, 2017

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 26, 2017

10:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 10, ngày 31, 2017

5:00 giờ chiều