Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 07/24/2021
Ví dụ: 07/24/2021

Thứ ba, tháng 8, ngày 17, 2021

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 18, 2021

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 19, 2021

9:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 20, 2021

4:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 22, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 24, 2021

10:00 giờ sáng

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 8, ngày 25, 2021

9:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ năm, tháng 8, ngày 26, 2021

9:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 27, 2021

4:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 29, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 31, 2021

10:00 giờ sáng

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 14, 2021

10:00 giờ sáng

Thứ năm, tháng 9, ngày 16, 2021

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 9, ngày 21, 2021

10:00 giờ sáng

Pages