Sự kiện và lớp học

Chủ nhật, tháng 7, ngày 31, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 01, 2022

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 02, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 03, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 04, 2022

9:30 giờ sáng

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 05, 2022

4:15 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 07, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 08, 2022

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 09, 2022

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 10, 2022

11:45 giờ sáng

Pages