English Class

Thời gian

Fri, Feb 23, 2018
11:00 to 1:00

Địa điểm

Thư viện Gresham

Người đến trước dùng trước.

Free ESL classes. All levels welcome. No registration required. For more information, call 503.577.9984. English classes are provided in partnership with People Places Things and Goodwill.

Clase de inglés gratis. Todos los niveles son bienvenidos. No es necesario registrarse. Para obtener más información, llame al 503.577.9984.

免費英文班

任何英語水平都欢迎参加

无需注冊

 

Бесплатные уроки английского языка

Классы для студентов всех уровней.

Без регистрации

 

Các lớp tiếng Anh miễn phí

Những lớp này dành cho mọi trình độ.

Bạn không cần phải đăng ký

Program: