Sự kiện và lớp học

Chủ nhật, tháng 6, ngày 26, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 6, ngày 27, 2022

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 6, ngày 28, 2022

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 6, ngày 29, 2022

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 30, 2022

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 01, 2022

5:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 05, 2022

10:00 giờ sáng

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 7, ngày 06, 2022

9:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Pages