Lớp học máy tính

Thứ tư, tháng 10, ngày 04, 2023

Thứ tư, tháng 10, ngày 11, 2023

Thứ tư, tháng 10, ngày 18, 2023

Thứ tư, tháng 10, ngày 25, 2023

Thứ tư, tháng 11, ngày 01, 2023

Thứ tư, tháng 11, ngày 08, 2023

Thứ tư, tháng 11, ngày 15, 2023

Thứ tư, tháng 11, ngày 22, 2023

Thứ tư, tháng 11, ngày 29, 2023

Thứ tư, tháng 12, ngày 06, 2023

Thứ tư, tháng 12, ngày 13, 2023

Thứ tư, tháng 12, ngày 20, 2023

Thứ tư, tháng 12, ngày 27, 2023

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.