Lớp học máy tính

Thư bảy, tháng 10, ngày 23, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 10, ngày 26, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 11, ngày 02, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 06, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 11, ngày 09, 2021

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 13, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 11, ngày 16, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 20, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 11, ngày 23, 2021

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 27, 2021

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

Pages

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.