Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 09/19/2021
Ví dụ: 09/19/2021

Thứ tư, tháng 9, ngày 29, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 9, ngày 30, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 10, ngày 01, 2021

4:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 10, ngày 03, 2021

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 10, ngày 05, 2021

10:00 giờ sáng

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 10, ngày 06, 2021

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 10, ngày 07, 2021

9:30 giờ sáng

4:00 giờ chiều

Pages