Chess @ Holgate Library

Khi

Sat, Feb 01, 2020
1:00 to 3:30

Trong đó

Thư viện Holgate

Người đến trước dùng trước.

Have fun playing chess! We provide the chess equipment. All ages welcome.