Chess clubs

Chủ nhật, tháng 1, ngày 21, 2018

Thứ tư, tháng 1, ngày 24, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 27, 2018

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 28, 2018

Thứ tư, tháng 1, ngày 31, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 03, 2018

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 04, 2018

Thứ tư, tháng 2, ngày 07, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 10, 2018

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 11, 2018

Thứ tư, tháng 2, ngày 14, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 17, 2018

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 18, 2018

Thứ tư, tháng 2, ngày 21, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 2, ngày 24, 2018

1:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 2, ngày 25, 2018

Thứ tư, tháng 2, ngày 28, 2018

3:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 3, ngày 10, 2018

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 4, ngày 14, 2018

3:00 giờ chiều