Chess clubs

Thư bảy, tháng 7, ngày 22, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 7, ngày 23, 2017

Thư bảy, tháng 7, ngày 29, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 7, ngày 30, 2017

Thư bảy, tháng 8, ngày 05, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 06, 2017

Thư bảy, tháng 8, ngày 12, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 13, 2017

Thư bảy, tháng 8, ngày 19, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 20, 2017

Thư bảy, tháng 8, ngày 26, 2017

11:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 27, 2017

Thư bảy, tháng 9, ngày 09, 2017

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 10, ngày 14, 2017

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 11, ngày 11, 2017

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 12, ngày 09, 2017

3:00 giờ chiều