Sự kiện và lớp học

Thứ ba, tháng 1, ngày 10, 2023

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 11, 2023

10:15 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

4:00 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 12, 2023

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

6:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 1, ngày 13, 2023

10:15 giờ sáng

11:15 giờ sáng

1:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 14, 2023

10:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

2:30 giờ chiều

3:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 15, 2023

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 17, 2023

12:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 1, ngày 18, 2023

10:00 giờ sáng

10:15 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Pages