Book clubs & discussion groups

Thứ ba, tháng 6, ngày 13, 2017 to Thứ sáu, tháng 8, ngày 04, 2017

  • Novel-Ties tại Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ ba, tháng 7, ngày 25, 2017

1:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 26, 2017

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 27, 2017

3:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 28, 2017

1:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 01, 2017

1:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 02, 2017

5:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 03, 2017

1:30 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thư bảy, tháng 8, ngày 05, 2017

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 07, 2017

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 08, 2017

1:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 09, 2017

10:30 giờ sáng

3:30 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 10, 2017

10:30 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 8, ngày 13, 2017

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 15, 2017

1:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 17, 2017

1:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 8, ngày 18, 2017

10:00 giờ sáng

1:30 giờ chiều

Thứ hai, tháng 8, ngày 21, 2017

4:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 22, 2017

1:30 giờ chiều

Pages

Pageturners, family book groups, anime clubs and more meet at the library for interesting and engaging discussions.