Sự kiện và lớp học

Thứ ba, tháng 7, ngày 19, 2022

3:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

6:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 7, ngày 20, 2022

10:00 giờ sáng

10:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

12:15 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:15 giờ chiều

6:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 21, 2022

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

10:00 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 7, ngày 22, 2022

10:00 giờ sáng

4:15 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 7, ngày 24, 2022

10:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Pages