Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 12/08/2019
Ví dụ: 12/08/2019

Thứ ba, tháng 12, ngày 31, 2019

11:00 giờ sáng

11:30 giờ sáng

1:00 giờ chiều

1:30 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 1, ngày 02, 2020

10:00 giờ sáng

10:05 giờ sáng

10:15 giờ sáng

11:00 giờ sáng

11:15 giờ sáng

1:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

3:15 giờ chiều

3:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

5:45 giờ chiều

6:00 giờ chiều

6:30 giờ chiều

7:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 1, ngày 03, 2020

10:00 giờ sáng

10:15 giờ sáng

11:00 giờ sáng

Pages