Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 01/21/2021
Ví dụ: 01/21/2021

Thứ năm, tháng 1, ngày 21, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

12:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 1, ngày 22, 2021

3:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 23, 2021

10:30 giờ sáng

3:00 giờ chiều

5:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 24, 2021

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

2:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 1, ngày 25, 2021

11:00 giờ sáng

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 26, 2021

10:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

3:30 giờ chiều

5:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 1, ngày 27, 2021

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ năm, tháng 1, ngày 28, 2021

9:00 giờ sáng

9:30 giờ sáng

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

5:30 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 1, ngày 29, 2021

4:00 giờ chiều

4:30 giờ chiều

Thư bảy, tháng 1, ngày 30, 2021

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 1, ngày 31, 2021

10:00 giờ sáng

11:00 giờ sáng

Thứ hai, tháng 2, ngày 01, 2021

10:30 giờ sáng

Thứ ba, tháng 2, ngày 02, 2021

3:30 giờ chiều

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Thứ tư, tháng 2, ngày 03, 2021

2:30 giờ chiều

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

3:30 giờ chiều

Pages