Thông tin cập nhật về dịch vụ Thư viện

Thư viện sẽ bắt đầu từng giai đoạn để phục vụ trở lại, chỉ cho quý vị đến nhận sách đã đặt trước và sẽ mở rộng các dịch vụ dần dần. Chúng tôi đặt an toàn và sức khỏe lên trên hết. Chúng tôi đang thực hiện theo hướng dẫn của các quan chức y tế cộng đồng và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Dịch (CDC). Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm các dịch vụ thư viện khi an toàn và sức khỏe cho phép.

Thông tin này có thể được thay đổi. Xin vui lòng gọi số 503-988-5123 nếu có những thắc mắc về một thư viện cụ thể.

Chủ nhật, ngày 07 tháng 6

  • Đường dây điện thoại của thư viện được mở lại. Hãy gọi chúng tôi qua số 503.988.5123.

Thứ Hai, ngày 08 tháng 6

  • Tất cả các thùng trả sách của thư viện được mở lại để nhận sách trả.
  • Các thư viện Central, Gresham, Midland và North Portland chỉ cho quý vị đến nhận sách đã đặt trước nếu có gọi 503.988.5123 để làm hẹn. Quý vị không được vào bên trong các thư viện.
  • Quý vị có thể bắt đầu đặt giữ qua mạng với danh mục của thư viện. Lưu ý: do phải làm theo phương cách mới,  nên sẽ có sự chậm trễ trong việc tìm giữ sách cho quý vị.

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6

  • Các thư viện Belmont, Capitol Hill, Gregory Heights, Holgate, Hollywood, Kenton, Rockwood và St. Johns bắt đầu cho quý vị đến nhận sách đã đặt trước.

Thứ Hai, ngày 22 tháng 6

  • Các thư viện Fairview, Hillsdale, Northwest, Troutdale và Woodstock sẽ sẵn sàng cho quý vị đến nhận sách đã đặt trước.