Thông tin cập nhật về dịch vụ Thư viện

Cập nhật ngày 20 tháng 2 năm 2021

Dịch vụ đặt và nhận đang có tại tất cả các chi nhánh thư viện. Khi có thư liệu mà quý vị đã đặt trước, hãy liên lạc với chúng tôi hoặc lấy hẹn nhận qua lịch hẹn trên mạng. Các cuộc hẹn lấy thư liệu ngay trong ngày chưa có vào lúc này.

Dịch vụ in được cung cấp tại tất cả các chi nhánh thư viện. In miễn phí. Không giới hạn số trang. Tìm hiểu làm thế nào để gửi đến máy in.

Các dịch vụ trên mạng đang cósách điện tử và phim tải trực tuyến, các sự kiện trên mạnghỗ trợ bài tập.

Nhân viên thư viện có thể giúp đỡ quý vị. Liên lạc với chúng tôi qua điện thoại và thư điện tử

Quý vị có thể trả lại thư liệu ở tất cả các chi nhánh thư viện. 

Chúng tôi giữ lại thư liệu 48 giờ. Do đó, quý vị không thấy ngay thư liệu lấy ra khỏi tài khoản của quý vị.