Thêm dịch vụ cho người lớn

Chúng tôi tiếp cận những người có những rào cản đáng kể đến với dịch vụ thư viện, bao gồm cả người cao tuổi, người không thể ra khỏi nhà, người mới nhập cư, người khuyết tật, học viên lớn tuổi, người sống trong cơ sở từ thiện, và người vô gia cư.