Tài nguyên của chương trình tiếp cận

Để sử dụng bất kỳ tài nguyên đặc biệt nào hoặc tham gia vào các chương trình này, xin gọi cho Dịch vụ Tiếp cận của Thư viện theo số 503.988.5404.

BiFolkal Kits

Mượn các bộ sưu tập âm nhạc, bản thuyết trình, đồ vật và các hoạt động về các chủ đề khác nhau được sử dụng trong các nhóm để hỗ trợ ghi nhớ.

Câu lạc bộ sách in chữ to

Chúng tôi chọn đầu mục và tài liệu cơ bản và đào tạo người hướng dẫn cho nhóm đọc sách in chữ to tại các nhà hưu trí. Chương trình này được tài trợ bởi Bằng hữu của Thư viện.

Ghé thăm đọc sách

Những tình nguyện viên đọc sách đến các cơ sở hỗ trợ cuộc sống và Alzheimer. Những người đọc sách đến một lần mỗi tuần để đọc sách cho các nhóm nhỏ những người cư trú.