Phổ cập kỹ năng đọc viết cho người lớn

LEARN (Let Every Adult Read Now)

Quý vị có biết ai gặp khó khăn về việc đọc không? LEARN là một chương trình dạy kèm một đối một để giúp những người mà trình độ đọc thấp tạo nên những rào cản trong cuộc sống hàng ngày.

Chương trình LEARN có thể giúp cha mẹ đọc ghi chú ở trường của con cái hoặc giúp người tìm việc đọc quảng cáo việc làm dễ dàng hơn. Chương trình này cũng có thể cho phép một người chuẩn bị cho GED hoặc kỳ thi nhập tịch. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.