Khả năng truy cập

Thư viện Hạt Multnomah cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho người khuyết tật.

Hỗ trợ duyệt sách

Những người khuyết tật cần hỗ trợ để duyệt sách có thể đặt hẹn với nhân viện để được giúp đỡ một kèm một. Liên hệ thư viện khu vực của quý vị để đặt hẹn.

Khiếm thị và thị lực kém

Sách in chữ to và sách nói

Tất cả các thư viện có sách in chữ to và sách nói. Cũng có thể tải sách nói từ trang web của thư viện.

Dịch vụ Sách Nói và Chữ nổi

Dịch vụ Sách Nói và Chữ nổi (thông qua Thư viện Tiểu bang Oregon) cung cấp tài liệu thư viện và dịch vụ miễn phí cho người dân Oregon không thể đọc được sách in. Để tìm hiểu thêm hoặc để xem quý vị có đủ điều kiện không, gọi số 800.452.0292 hoặc truy cập trang web Dịch vụ Sách Nói và Chữ nổi.

JAWS và ZoomText trong thư viện

JAWS (một trình đọc màn hình) và ZoomText (một trình phóng đại màn hình) có sẵn tại tất cả các địa điểm thư viện, cùng với hướng dẫn cơ bản. Nhân viên thư viện không thể giúp về JAWS và ZoomText.

Thiết bị phóng đại

Kính lúp và khung phóng đại có sẵn tại mỗi bàn tham khảo tại tất cả các địa điểm thư viện. Với các khách hàng cần độ phóng đại lớn hơn, Thư viện Trung tâm cung cấp hai máy phóng đại video để đọc sách, báo và tạp chí.

Sự kiện và lớp học

Hỗ trợ khuyết tật, hãy gọi 503.988.5123 48 giờ trước khi đến một chương trình.

Giới hạn ở nhà

Dịch vụ Tiếp cận của Thư viện

Dịch vụ Tiếp cận của Thư viện cung cấp các dịch vụ thư viện cho những người không thể đến thư viện, bao gồm những người bị giới hạn ở nhà, người cư trú ở nhà hưu trí, viện dưỡng lão và cơ sở hỗ trợ sống. Sách và các tài liệu thư viện khác được chuyển phát qua bưu điện hoặc trực tiếp.

Liên hệ với thủ thư

Gọi điện hoặc e-mail cho chúng tôi thắc mắc của quý vị.

Thách thức di chuyển

Tiếp cận các địa điểm thư viện

Tất cả thư viện và nhà vệ sinh của thư viện, cũng như Hiệu sách Cũ Title Wave và nhà vệ sinh của hiệu sách, đáp ứng các tiêu chuẩn ADA.

Tiếp cận máy tính

Hầu hết các máy tính công nghệ thích ứng đặt ở cuối các bàn để các khách hàng sử dụng xe lăn hoặc các phương tiện hỗ trợ di chuyển khác dễ dàng tiếp cận.

Bàn phím xách tay

Bàn phím xách tay có sẵn cho khách hàng dùng xe lăn cần thay đổi vị trí bàn phím. Chúng có thể được sử dụng tại bất kỳ trạm Internet và có thể được đặt trên đùi hoặc xe lăn.

Khiếm thính và mất thính lực

Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và các thiết bị trợ thính

Nếu quý vị có khuyết tật và cần dàn xếp để tham gia một sự kiện hay lớp học, hãy gọi cho chúng tôi. Xin thông báo trước 48 giờ để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn.

DVD có chú thích

Thư viện mua những phiên bản có chú thích của các DVD khi có thể.

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi qua email.


Để biết thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào trong các dịch vụ này, xin liên hệ với chúng tôi.