Hỗ trợ thư viện

Thư viện Hạt Multnomah là một thư viện quy mô do có nhiều người ủng hộ, và có rất nhiều cách để tham gia.

Quỹ Thư viện

Quỹ Thư viện hỗ trợ công việc của thư viện với quà tặng, lớn và nhỏ, từ hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp và quỹ. Năm ngoái, quỹ giúp thư viện đạt hơn 165.000 người, mua hơn 62.000 cuốn sách và mở rộng 11 chương trình khác nhau, bao gồm các sáng kiến ​​để giúp trẻ em có nguy cơ cao, người cao tuổi, giáo viên và những người bị ảnh hưởng nặng nề do kinh tế khó khăn. Quỹ Thư viện là nhà tài trợ chính của chiến dịch Dự Luật 26-114 thành công và là một tổ chức từ thiện bốn sao với Charity Navigator, là tổ chức giám sát từ thiện lớn nhất trên toàn quốc.

Quỹ Thư viện tồn tại để hỗ trợ sự lãnh đạo và đổi mới của Thư viện Hạt Multnomah và giúp thư viện xử lý các nhu cầu mới nổi của cộng đồng thông qua hỗ trợ tư nhân. Quỹ và thư viện làm việc với nhau, trong một quan hệ đối tác mạnh mẽ, để xác định nơi các kinh phí tư nhân có thể có tác động lớn nhất và cùng lúc, không thay thế vai trò quan trọng của công chúng trong việc hỗ trợ một hệ thống thư viện lớn mạnh. Quỹ Thư viện là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, do thư viện chỉ định làm tổ chức tiếp nhận di sản và quà tặng theo kế hoạch có lợi cho Thư viện Hạt Multnomah.

Tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ hoạt động của Quỹ Thư viện.


Bằng hữu của Thư viện

Bằng hữu của Thư viện là một tổ chức vận động phi lợi nhuận thành lập năm 1972 để hỗ trợ Thư viện Hạt Multnomah.

Với tiền thu được từ phí thành viên, hội chợ bán sách cũ hàng năm và Cửa hàng Bằng hữu của Thư viện tại Thư viện Trung tâm, Bằng hữu của Thư viện hỗ trợ một loạt các chương trình thư viện (bao gồm Pageturners) và thúc đẩy sự tham gia của công chúng vào thư viện.

Tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ Bằng hữu của Thư viện.