Các Ưu tiên của Thư viện Hạt Multnomah 2016-2018

Nhiệm vụ của Thư viện Hạt Multnomah: Làm cho cộng đồng của chúng ta có khả năng để học tập và sáng tạo

Thư viện Hạt Multnomah là một tài sản cộng đồng quan trọng, phục vụ người dân và tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và cộng đồng.  Chúng tôi sử dụng các ưu tiên chiến lược ba năm để hình thành các dịch vụ, các chương trình và văn hóa thư viện.  Trong khi thế giới xung quanh chúng ta thay đổi nhanh chóng, chúng tôi giữ vững ba trụ cột để định rõ vai trò và giá trị của thư viện trong cộng đồng này:

  • Truy cập miễn phí cho tất cả mọi người
  • Hướng dẫn đáng tin cậy cho việc học tập
  • Tiên phong trong việc ủng hộ đọc chữ

Chúng tôi đưa ra những quyết định với tư tưởng tiến bộ để bảo đảm rằng Thư viện Hạt Multnomah vẫn phù hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi và nguồn gốc, và sử dụng các tài nguyên một cách khôn ngoan.  Chúng tôi sẽ dự đoán các nhu cầu đang thay đổi của cộng đồng, và thích ứng để cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể. 

Chúng tôi phản ánh và phục vụ một cộng đồng đa dạng

Chúng tôi phục vụ mỗi một khách hàng với sự tôn trọng và phẩm giá. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực làm thăng tiến cơ hội và sự công bằng. Chúng tôi thuê và hỗ trợ các nhân viên tài năng, những người phản ánh hình ảnh của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi tạo điều kiện cho sự sáng tạo và việc học tập

Chúng tôi hỗ trợ việc học tập và trình độ văn hóa cho tất cả mọi quyền lợi, độ tuổi và nguồn gốc. Chúng tôi giúp đỡ các nhà giáo dục, các gia đình và những người chăm sóc. Chúng tôi cung cấp các chương trình, tài liệu và các công cụ sáng tạo cho những người có sự truy cập hoặc cơ hội hạn chế.

Chúng tôi đấu tranh cho việc đọc chữ

Chúng tôi hợp tác với các cá nhân và cộng đồng trong việc theo đuổi việc đọc chữ. Chúng tôi hỗ trợ người dân với dịch vụ cá nhân thân thiện, lời khuyên chuyên nghiệp và một loạt các tài liệu. Chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ đa dạng để nuôi dưỡng và duy trì văn hóa đọc chữ. 

Chúng tôi xây dựng trình độ văn hóa kỹ thuật số

Chúng tôi cung cấp truy cập, đào tạo và công nghệ cho tất cả mọi người, và chúng tôi đấu tranh cho nhu cầu được kết nối trực tuyến của mọi người. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức khác để mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng trong công việc của chúng tôi và bảo đảm thành công trong một thế giới kỹ thuật số.

 Chúng tôi hình dung lại dịch vụ thư viện và không gian

Chúng tôi đặt người dân lên hàng đầu khi chúng tôi thiết kế các tòa nhà và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cung cấp các trải nghiệm tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục điều chỉnh để cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể cho người dân và cộng đồng chúng tôi phục vụ.