Ưu tiên của Thư viện Quận Multnomah

Duyệt lại tháng Mười 2022

Sứ mệnh của Thư viện Quận Multnomah: Hỗ trợ cộng đồng học tập và sáng tạo

Thư viện Quận Multnomah phục vụ cộng đồng chúng ta dựa trên một số điều ưu tiên sẽ thay đổi theo thời gian và 4 cột trụ cố định.

Cột trụ của chúng tôi:

Quyền sử dụng thư viện miễn phí cho tất cả
Kim chỉ nam đáng tin cậy cho học tập
Thư viện dẫn đầu ủng hộ việc đọc sách
Nơi bảo vệ cho sự bình đẳng và hòa nhập

Thư viện nỗ lực tạo dựng một môi trường phục vụ và hỗ trợ những người chưa sử dụng thư viện hoặc chưa được chào đón.Thư viện nhận ra việc từng thừa hưởng lối cư xử bất công và phân biệt chủng tộc trong quá khứ và cam kết thay đổi, cải tiến đường lối để xóa bỏ những hệ thống đó. Thư viện Quận Multnomah sẽ tập trung nguồn lực vào những người dân và nhóm chưa được quan tâm. Để đạt được điều này, thư viện sẽ hành động dựa trên những ưu tiên dưới đây.

Ưu tiên của chúng tôi:

Cải tiến dịch vụ thư viện

 • Đặt trọng tâm vào tiếng nói cộng đồng, chủng tộc và nền văn hóa trong việc phát triển dịch vụ, bộ sưu tập và nguồn lực thư viện
 • Gặp gỡ và phục vụ các cộng đồng khi họ cần
 • Đề cao tiếng nói của những người chưa được lắng nghe

Hỗ trợ việc giáo dục và học tập cho tất cả độ tuổi

 • Phục vụ giới trẻ, nhà giáo dục, phụ huynh và người chăm sóc trong và ngoài thư viện
 • Đưa công cụ, thông tin cho học sinh và người học để giúp học tập trực tuyến và học trên lớp
 • Cung cấp công cụ và trợ giúp cho việc học tập lâu dài

Phân bổ chương trình đào tạo, trợ năng sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả mọi người 

 • Đem kỹ thuật và lợi ích của nó đến với những người cần nhất
 • Phối hợp những nhà cộng tác để cung cấp thiết bị, sử dụng Internet và chương trình đào tạo
 • Hành động và ủng hộ cho việc tất cả mọi người có thể đến với kỹ thuật số về công nghệ thông tin và truyền thông

Tạo dựng và duy trì cơ sở an toàn và lành mạnh

 • Phục vụ mọi người trong các tòa nhà an toàn và lành mạnh theo cách chúng tôi có thể áp dụng
 • Nỗ lực duy trì cơ sở thư viện bao trùm nhiều dịch vụ, vật chất mong đợi để nâng cao sức khỏe và an toàn tinh thần
 • Lên kế hoạch cho các khu vực của thư viện tương lai nhằm hỗ trợ sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi