Sứ mệnh thư viện và triết lý phục vụ

Thư viện Hạt Multnomah làm cuộc sống thêm phong phú bằng cách thúc đẩy các cơ hội đa dạng cho tất cả mọi người được đọc, học tập và kết nối.

Thư viện Hạt Multnomah duy trì các nguyên tắc tự do trí thức và quyền được biết của công chúng bằng cách cung cấp cho người đọc ở mọi lứa tuổi khả năng tiếp cận và hướng dẫn đến thông tin và các bộ sưu tập mà phản ánh tất cả các quan điểm.

Chúng tôi tin tưởng ở:

I. Các nguyên tắc tự do tri thức

 • Chúng tôi sẽ cung cấp sách, chương trình và tài nguyên thư viện khác trình bày một loạt các quan điểm về các vấn đề hiện tại và lịch sử cho sự quan tâm, thông tin và sự giác ngộ của cộng đồng.
 • Chúng tôi sẽ không loại trừ các tài liệu vì nguồn gốc hoặc bối cảnh của chúng hoặc quan điểm chúng thể hiện, chúng ta cũng sẽ không loại bỏ tài liệu vì sự phản đối của đảng phái hay giáo lý.
 • Chúng tôi sẽ thách thức kiểm duyệt và hợp tác với tất cả mọi người và nhóm liên quan đến việc chống lại sự hạn chế tự do biểu đạt và tự do tiếp cận các ý tưởng.
 • Chúng tôi sẽ không phủ nhận cũng như không hạn chế quyền sử dụng thư viện của một người vì tuổi tác, tình trạng kinh tế, tín ngưỡng, chủng tộc, đặc điểm tính cách hoặc thể chất của người đó.
 • Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các phòng họp hiện có có sẵn cho công chúng trên cơ sở công bằng.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo đào tạo nhân viên thường xuyên về các nguyên tắc của tự do tri thức.

II. Tôn trọng những người dân mà chúng tôi phục vụ

Bất kể tuổi tác, tình trạng kinh tế, tín ngưỡng, chủng tộc, đặc điểm tính cách hoặc thể chất:

 • Chúng tôi sẽ đối xử với mỗi thành viên một cách lịch sự và chu đáo.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người sự quan tâm và mức độ phục vụ giống nhau.
 • Chúng ta sẽ đảm bảo rằng các quy tắc hành vi của thư viện được tôn trọng để thư viện là một nơi dễ chịu cho tất cả thành viên.
 • Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với mục đích của chính sách và thủ tục thư viện, cả trong cách áp dụng chúng và trong bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với chúng.

III. Dịch vụ hiệu quả

 • Chúng tôi sẽ phấn đấu đạt được sự chính xác và chất lượng trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Chúng tôi sẽ xem tất cả các tương tác với công chúng như một cơ hội để quảng bá và hỗ trợ thư viện.
 • Chúng tôi sẽ xem xét và cập nhật các chính sách và thủ tục khi cần.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu cho công chúng sử dụng một cách kịp thời.

IV. Tài nguyên thư viện lường trước và đáp ứng các mối quan tâm và nhu cầu của cộng đồng

 • Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét và ý thức được hồ sơ cộng đồng của khu vực mà chúng tôi phục vụ.
 • Chúng tôi sẽ tìm và hồi đáp các ý kiến của ​​công chúng liên quan đến dịch vụ và tài liệu.
 • Chúng tôi sẽ chọn tài liệu và soạn thảo chương trình dựa trên các vai trò của thư viện và tuyên bố về sứ mệnh của thư viện.
 • Chúng tôi sẽ tìm hiểu và đề xuất các dịch vụ, chương trình và cải tiến kỹ thuật thư viện sáng tạo.
 • Chúng tôi sẽ đại diện cho thư viện trong các sự kiện cộng đồng và tương tác với các tổ chức trong khu vực. 

V. Cơ sở thân thiện, hấp dẫn và an toàn

 • Chúng tôi sẽ tham gia vào các chương trình an toàn được lên lịch thường xuyên.
 • Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về thủ tục khẩn cấp.
 • Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho diện mạo chung của khu vực làm việc của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp ý kiến liên tục cho các dự án xây nhà và sân bãi và xác định các vấn đề an toàn.

VI. Tính chuyên nghiệp và sự tham gia của nhân viên với sự tôn trọng giá trị và khả năng của mỗi nhân viên

Trong cam kết của chúng tôi để cung cấp một tiêu chuẩn dịch vụ công cao:

 • Chúng tôi sẽ quy định kỳ vọng rõ ràng bằng văn bản và bằng lời của các yêu cầu công việc.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhân viên các công cụ cần thiết để thực hiện công việc tốt nhất có thể, bao gồm cả trang thiết bị, đào tạo và thông tin.
 • Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển của nhân viên thông qua các hội thảo, hội nghị chuyên đề và/hoặc các khóa học liên quan đến công việc.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp đánh giá hiệu suất làm việc kịp thời kết hợp với đối thoại thân mật liên tục giữa nhân viên và giám sát viên.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo sự công nhận và thừa nhận có ý nghĩa hiệu suất làm việc.
 • Chúng tôi sẽ thiết lập và duy trì đường dây giao tiếp cởi mở ở tất cả các cấp.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhân viên được lựa chọn theo tiêu chuẩn thư viện.
 • Chúng tôi sẽ cho phép thời gian xác định rõ ràng cho việc góp ý vào quá trình ra quyết định.