Quản trị

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah, do cử tri hạt bầu, quản trị thư viện. Đổi lại, các ủy viên bổ nhiệm công dân vào Ban Cố vấn Thư viện, giám sát các hoạt động của thư viện. Ban Cố vấn Thư viện họp vào ngày thứ Ba thứ hai hàng tháng tại Thư viện Trung tâm.

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah

Deborah Kafoury, Chủ tịch

Sharon Meieran, Quận 1

Susheela Jayapal,, Quận 2

Jessica Vega Pederson, Quận 3

Lori Stegmann, Quận 4

Nhóm Quản lý Điều hành Thư viện

Vailey Oehlke, Director of Libraries

Terrilyn Chun, Deputy Director

Don Allgeier, Operations Director

Shawn Cunningham, Communications and Strategic Initiatives Director

Johnette Easter, Human Resources Manager

Sonja Ervin, Equity and Inclusion Manager

Cindy Gibbon, Special Projects Director

Rita Jimenez, Neighborhood Libraries Director

Katie O'Dell, Programming & Outreach Director

Dave Ratliff, Neighborhood Libraries Director

Jon Worona, Content Strategy Director

Ban Cố vấn Thư viện

Các cuộc họp của Ban Cố vấn Thư viện

Thành viên Ban Cố vấn

Quinn MacNichol, Chủ tịch

Lois Leveen, Phó Chủ tịch

Erin Cooper

Rob Edmiston

Brendan Gallagher

Svetlana Karpe

Lizzie Martinez

Jacqueline Martinez De Jesus

Nathan Senters

Gabby Shaffer

Salma Sheikh

Clare Wilkinson