Quản trị

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah, do cử tri hạt bầu, quản trị thư viện. Đổi lại, các ủy viên bổ nhiệm công dân vào Ban Cố vấn Thư viện, giám sát các hoạt động của thư viện. Ban Cố vấn Thư viện họp vào ngày thứ Ba thứ hai hàng tháng tại Thư viện Trung tâm.

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah

Deborah Kafoury, Chủ tịch

Jules Bailey, Quận 1

Loretta Smith, Quận 2

Judy Shiprack, Quận 3

Diane McKeel, Quận 4

Nhóm Quản lý Điều hành Thư viện

Vailey Oehlke, Director of Libraries

Becky Cobb, Deputy Director

Shawn Cunningham, Director of Communications and Strategic Initiatives 

Dave Ratliff, Central Library Director

Terrilyn Chun, Programming and Community Outreach Manager

Katie O'Dell, Youth Services Director

Javier Gutierrez, Director of Collections and Technical Services

Cindy Gibbon, Access and Information Services Director

Jeremy Graybill, Marketing and Online Engagement Director

Rita Jimenez, Neighborhood Libraries Director

Shelly Kent, Human Resources Manager

Jon Worona, Director of Digital Strategies

Ban Cố vấn Thư viện

Các cuộc họp của Ban Cố vấn Thư viện

Thành viên Ban Cố vấn

Erin Cooper, Chủ tịch

Carlene Weldon, Phó Chủ tịch

Marc Alifanz

Thomas Dwyer

Rob Edmiston

Alisa Folen

Elizabeth Hawthorne

Emma Keppler

Lois Leveen

Jack MacNichol

Lizzie Martinez

Mardy Stevens

Danika Stochosky

Cynthia Tseng

Christopher Williams

Brian Wilson

Elliot Zais