Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
Thư Viện Quận Multnomah sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống vào mùa hè này tại các thư viện Gresham, Midland và Rockwood.  Các bạn thanh thiếu niên không bắt buộc phải có thẻ thư viện để được ăn trưa miễn phí.

Các bữa ăn trưa được cung cấp từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong các thời gian sau:

Gresham: Từ 12:30–1:30 chiều (17 tháng 6 đến 16 tháng 8)
Midland: Từ 12 giờ –1 giờ chiều (17 tháng 6 đến 27 tháng 8)
Rockwood: Từ 12 giờ –1 giờ chiều (24 tháng 6 đến 9 tháng 8)

Chương trình bữa trưa mùa hè miễn phí được thực hiện nhờ quan hệ đối tác với Học Khu Gresham Barlow, Học Khu Reynolds và bộ phận Bữa Ăn Cho Trẻ Em của Meals on Wheels.

Thư Viện Quận Multnomah tổ chức nhiều hoạt động miễn phí trong mùa hè dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có Chương trình Đọc Sách Mùa Hè. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập lịch sự kiện hoặc gọi tới số 503.988.5123.
 

Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
La Biblioteca del Condado de Multnomah ofrecerá almuerzos gratuitos para menores de 18 años este verano en las bibliotecas de Gresham, Midland y Rockwood.  No se requiere que tengan una tarjeta de la biblioteca para obtener el almuerzo gratis.

Los almuerzos están disponibles de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Gresham: 12:30 – 1:30 p. m. (del 17 de junio al 16 de agosto)
Midland: 12 – 1 p. m. (del 17 de junio al 27 de agosto)
Rockwood: 12 – 1 p. m. (del 24 de junio al 9 de agosto)

El programa de almuerzos de verano ha sido posible gracias a asociaciones con el distrito escolar de Gresham Barlow, el distrito escolar de Reynolds y Meals 4 Kids división de Meals on Wheels.

La Biblioteca del Condado de Multnomah ofrece muchas actividades gratuitas de verano para niños y adolescentes, incluido el programa de Lectura de Verano. Para obtener más información, consulte el calendario de eventos o llame al 503.988.5123.

Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
摩特诺玛县图书馆将于今年夏季在Gresham、Midland和Rockwood图书馆为18岁及以下青少年提供免费午餐。 青少年无需凭借图书证即可获赠免费午餐。

提供午餐时间为星期一至星期五,时间如下:

Gresham:下午12:30-下午1:30(6月17日至8月16日)
Midland:下午12点至下午1点(6月17日至8月27日)
Rockwood:下午12点至下午1点(6月24日至8月9日)

夏季午餐计划是通过与Gresham Barlow学区、Reynolds学区和上门送餐服务(Meals on Wheels)的儿童餐(Meals 4 Kids)部门合作实现的。

摩特诺玛县图书馆为儿童和青少年提供诸多免费夏季活动,包括 暑期阅读计划。有关更多信息,请访问事件日历或致电503.988.5123。

Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
Если вам 18 лет или меньше, этим летом библиотека округа Малтнома предлагает вам бесплатные обеды в библиотеках Грешам, Мидленд и Роквуд.  Чтобы получить бесплатный обед, не обязательно иметь с собой библиотечную карточку.

Обеды проводятся с понедельника по пятницу в следующее время:

Библиотека Грешам: 12:30–13:30 (с 17 июня по 16 августа)
Библиотека Мидленд: 12:00–13:00 (с 17 июня по 27 августа)
Библиотека Роквуд: 12:00–13:00 (с 24 июня по 9 августа)

Программа летних обедов проводится в рамках сотрудничества со школьными округами Грешам-Барлоу и Рейнолдз, а также подразделением Meals 4 Kids организации Meals on Wheels.

Библиотека округа Малтнома организует множество различных бесплатных летних мероприятий для детей и подростков, в том числе программу «Летние чтения». Дополнительную информацию см. в календаре мероприятий или получите по телефону 503.988.5123.

Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
Multnomah County Library will offer free lunches for youth 18 and under this summer at Gresham, Midland, and Rockwood libraries.  Youth are not required to have a library card to receive the free lunch.

The lunches are available Monday through Friday during the following times:

Gresham: 12:30–1:30 pm (June 17 through August 16)
Midland: 12–1 pm (June 17 through August 27)
Rockwood: 12–1 pm (June 24 through August 9)

The summer lunch program is made possible through partnerships with Gresham Barlow School District, Reynolds School District, and the Meals 4 Kids division of Meals on Wheels.

Multnomah County Library offers many free summer activities for children and teens, including the Summer Reading program. For more information, visit the event calendar or call 503.988.5123.

Pages