Các Phòng Học ở Hillsdale (A-D)

Thư Viện Hillsdale có bốn phòng học công cộng (A-D) Xin gọi hoặc ghé thăm thư viện để đặt chổ, có thể đặt trước tối đa 7 ngày. Giới hạn thời gian đặt chổ mỗi ngày là 2 tiếng cho mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm.

1525 SW Sunset Boulevard
Portland, OR 97239 

(503) 988-5123