Lớp học máy tính

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.

Saturday, October 16, 2021

10:00 am

10:30 am

11:00 am

11:30 am

Tuesday, October 19, 2021

2:00 pm

2:30 pm

3:00 pm

3:30 pm

Saturday, October 23, 2021

10:00 am

10:30 am

11:00 am

11:30 am

Tuesday, October 26, 2021

2:00 pm

2:30 pm

3:00 pm

3:30 pm

Tuesday, November 09, 2021

2:00 pm

2:30 pm

3:00 pm

3:30 pm

Saturday, November 13, 2021

10:00 am

11:00 am

11:30 am

Tuesday, November 16, 2021

2:00 pm

2:30 pm

3:00 pm

3:30 pm

Saturday, November 20, 2021

10:00 am

10:30 am

11:00 am

11:30 am